Klíčové aktivity

1. Vypracování metodiky a průběh vlastních praxí pro žáky druhého ročníku
Klíčovou aktivitou je vypracování metodiky praxí včetně organizačního zabezpečení a řešení průběhu praxí i s ohledem na stávající stav používaných technologií v různých firmách. Praxe budou probíhat v areálu Svit u zpracovatel. podniků, kde žáci pod vedením odborných učitelů budou provádět studijní stáže po dobu jednoho pololetí na rozličných technologiích, dle modulů ze ŠVP, které škola žákům nemůže zajistit. Modulové celky řeší technologii oddělování, tvarování, spojování, tváření, úpravu fyzikálně mechanických vlastností a povrchové úpravy.

2. Vypracování metodiky a průběh vlastních praxí pro žáky třetího a čtvrtého ročníku u partnerských organizací
Touto KA je vypracování metodiky praxí včetně organizačního zabezpečení, její řešení i propojení časové návaznosti u všech partnerů a jejich chod. Praxe se týkají především žáků 3.ročníků zaměření Zpracovatelské technologie (plasty a pryž) a budou probíhat po celý rok tak, že rozdělená 1.skupina žáků absolvuje vždy převážně pracovní stáž střídavě celé pololetí u tří plastikářských firem a 2. skupina u gumárenské firmy Barum. Po uplynutí pololetí se skupiny vystřídají. Na vypracování metodiky, její náplně z modulových částí a dokonalého naplánování harmonogramu se podílí především koordinátoři partnerů, odborní pracovníci partnerů s VMP a částečně s koordinátorem projektu. Kromě této činnosti pak budou odborní pracovníci především vykonávat hlavní a rozhodující poslání, kterým je odborné vedení žáků a předávání poznatků v průběhu zejména pracovních stáží.
Ve vybraných podnicích pak budou žáci vykonávat i odborné praxe (OP) a to vždy začátkem 4. ročníku v minimální délce trvání 1 týdne po skupinách max. 8 žáků do vystřídání celé třídy. V průběhu 4.ročníku pak žáci vykonají blokově po skupinách pracovní stáž i u partnera SPŠ Otrokovice a UTB Zlín na Ústavu výrobního inženýrství při řešení výzkumné činnosti reologie polymerů.

3. Vyškolení lektorů z řad učitelů školy
Při provádění praxí a stáží je nutné, aby sami dohlížející odborní učitelé byli obeznámeni s technolog. zázemím partnera, aby rámcově ovládali vybrané činnosti na těchto technolog. zařízeních a aby se orientovali v provozu podniku a byli znalí použité technologie nejen po stránce všeobecně teoretické. Načerpání těchto vědomostí, poznatků (dovedností), které pak budou předávat svým žákům a vést je k cílevědomé činnosti, jim umožní organizovaný a řízený pobyt na jednotlivých pracovištích partnera za asistence pověřených odborníků a dále pak soubor školení a přednášek k daným pracovním modulům.
Tohoto školení se rámcově zúčastní i odborní učitelé dalších předmětů k prohloubení svých znalostí a rozšíření svých poznatků o používaných technologiích dané organizace. Další dovzdělávání odborných učitelů praxe bude probíhat i v rámci již probíhající praxí, kde budou sledovat vývoj technologií a technik a předávat tyto poznatky žákům nadcházejících ročníků školy.

4. Vytvoření nových učebních materiálů
PCV a OP jsou předměty, které v maturitním studijním oboru staví především na získaných poznatcích, zkušenostech a dovednostech, tedy činnostech ryze pracovního rázu. Přesto a právě proto jsou k ujasnění a pochopení všech souvislostí a dotvoření procesních dějů a technologických postupů nutné učební texty a pomůcky, které tyto zákonitosti a závislosti objasňují a umožňují tak žákům opřít se o ně a bezchybně a s jistotou provádět činnosti a plnit stanovené úkoly.
Žáci se mohou při výkonu dílčích úkolů a činností opírat o poskytnuté informace a čerpají z nich při tvorbě vlastních protokolů, které budou vždy obsahovat i stručné technolog. základy a zdůvodnění souvislostí. Učební texty budou žákům odrazovým můstkem a kromě technolog. poznatků, postupů a pokynů budou obsahovat vše podstatné o řízení, poslání, vymezení a náplni příslušné organizace, řešení BOZP, systému řízení jakosti, péče o životní prostředí a výstižných popisů použitých technolog. (výukových) modulů. Učební texty budou doplněny názornými obrázky, schematy a popisem a mohou být sestaveny jako moduly navazující na sebe technologickým tokem materiálu a vznikajícího výrobku. Současně s učební textem vznikne i další učební materiál, zejména video u schválených technologických operací. Na přípravě a tvorbě těchto učebních pomůcek se budou podílet VMP a koordinátoři partnerů spolu s odborníky partnerů a školy do 1.9.2011. Předpokládanou formou při vzniku učebnic je spoluautorství odborníků praxe za jednotlivé organizace a odborníků žadatele. Předpokládá se zapojení alespoň 3- 4 spoluautorů u každé firmy a dvou spoluautorů u partnerské školy a minimálně tří spoluautorů žadatele, při tvorbě těchto učeb.materiálů, tj. celkem 19 osob.

5. Vytvoření nových pracovišť
V rámci tohoto projektu bude nutné dle dohodnutých organizačních opatření a pravidel zajistit při vstupu do firem nejen volný vstup žáků v doprovodu pověřených pracovníků na vyhrazená místa, ale pro žáky vyčlenit také příslušné místnosti k odložení svršků a převlečení do pracovních oděvů, sociální zařízení a případně místnost-učebnu, ve které budou jednak školeni a ze které budou vycházet do dalších pracovišť a provozů za získáním poznatků a dovedností. Vzhledem k trvání praxe až 8 hodin denně, zejména při provádění OP a při střídavé praxi třetích ročníků, bude nutné řešit i místnost pro jejich občerstvení a konzumaci jídel, případně řešení jejich obědů. Pro stáže 2.ročníků budou vytvořena nová pracoviště- učebny, které splní požadované potřeby. Jedno pracoviště vznikne v areálu průmysl. podniků komplexu Svit u zpracovatelského podniku (není partnerem tohoto projektu) jako pronájem těchto místností za účelem vykonávání praxí- studijních stáží a jeho dovybavení školním majetkem. Volba a vznik tohoto pracoviště je nanejvýše oprávněná z hlediska časové a místní dostupnosti k požadované činnosti, viz aktivita č.1, tj. poznávání modulárních technolog. celků. Druhá učebna vznikne ve škole a bude vybavena omezeným počtem výpočet. techniky pro potřeby žáků druhých, třetích a i čtvrtých ročníků tohoto oboru, zejména pro možnost studia informací k těmto praxím a vyhotovování řádných protokolů ke všem již popsaným činnostem. Učebna pro plné využití bude pochopitelně využita v rámci mezipředmětových vztahů i pro další výuku odborných předmětů. Vznik obou do 1.1.2011. Pro stáže a OP 3. a 4. ročníků vzniknou další pracoviště u partnerů na jejich provozech, včetně vymezení šaten a sociálního zařízení, a to bezplatně. Žáci navíc budou mít možnost využívat zřízených občerstvovacích automatů, bufetů a jídelen s objednáním obědů.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /pub/spspzlwa/spspzlin.cz/web/novepraxe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.