O projektu

Realizace projektu
1. 11. 2010 – 30. 6. 2012

Financování
Evropský strukturální fond: 85 %
Státní rozpočet: 15 %

Stručný obsah projektu:
Projekt řeší zvyšování kvality počátečního vzdělávání ve Zlínském kraji a umožňuje žákům získání praktických poznatků a dovedností a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou jsou prvotně všichni žáci studijního oboru Zpracování usní, plastů a pryže v rámci předmětu Praktická cvičení a v Odborné praxi SPŠP-COP Zlín.

Cílem tohoto projektu je především:
– zavedení nového systému získávání odborných poznatků a dovedností žáků v plastikář. a gumáren. technologiích,
– zapojení žáků do reálných podmínek výroby v plastikářských a gumárenských firmách pro zvýšení jejich odbornosti a tím i uplatnitelnosti na trhu práce.

Těchto cílů chceme dosáhnout formou studijních a pracovních stáží a odborných praxí ve vybraných partnerských organizacích zejména těmito aktivitami:
– vypracování metodik stáží a praxí s jejich realizací v jednotlivých firmách,
– vytvoření pracovišť pro žáky,
– vyškolení lektorů z řad učitelů,
– nové učební texty a pomůcky.

Popis cílové skupiny a její zapojení
Cílovou skupinou projektu jsou prvotně především všichni žáci studijního oboru Zpracování plastů, pryže a usní v rámci předmětu Praktická cvičení a v rámci Odborné praxe (OP). Žáci mají možnost praktikovat ve výrobách příslušného podniku s nejnovějšími progresívními technologiemi, kdy se jim mimo odborných učitelů věnují odborníci přímo z praxe. Druhotně zde patří i odborní učitelé, kteří se proškolí zejména v příslušných technologiích a zařízeních podniku, seznámí se se strukturou, organizací a systémem řízení a vlastními provozy, ve kterých budou následně po proškolení odbornými pracovníky podniků s nimi spolupracovat a za pedagogického působení vést žáky na zařízeních partnera k vytyčenému cíli.
Naši žáci jsou během čtyřletého studia připravováni k dosažení úplného středního vzdělání s maturitou a zejména v odborných předmětech, naplňujících jejich profesní přiřazenost a potřebu. Neodmyslitelnou a nenahraditelnou složkou odborné výuky je praxe, která kromě poznání žáků dotváří i jejich vztah k dané profesi a žáky samé jejich zdokonalením v praktických činnostech, návycích, praktických zkušenostech, dovednostech, tvořivé práci, vnímavosti a spolupůsobením skutečného pracovního prostředí a zapojením do něj. Domníváme se, že tak rozsáhlou oblast a způsob výuky žáků se zvýšenou účinností praxe je škola schopna beze zbytku zajistit jen spoluprací odborníků partnerů a aktivním zapojením pedagogicky kvalifikovaných osob během praxe.
Projekt je cíleně připraven pro žáky druhého ročníku celého oboru Zpracování plastů, pryže a usní, a tedy pro jeho všechna tři zaměření, kdy žáci projdou všeobecnými zpracovatelskými technologiemi různých podniků formou organizovaných studijních stáží. Dále je projekt především určen pro žáky 3. a následně 4. ročníku (obvykle po jedné třídě) stejného oboru a zaměření „Zpracovatel. technologie (plast a pryže)“, kdy žáci projdou zejména tvářecími procesy formou studijních a především pracovních stáží a OP u partnerů, celkem tedy asi 150 žáků.
Předmět PCV a OP jsou páteřní součástí osnov Zpracovatelského oboru. Bez jejich absolvování nemohou žáci postoupit do vyšších ročníků, potažmo přistoupit k maturitě. Úspěšné splnění nového způsobu praxí se opírá o propracovanou metodiku a partnerskou spolupráci, která zvýší úroveň žáků v poznání, praktických dovednostech, zkušenostech a v profesním přínosu. Tyto zkušenosti, získané při kontaktu v pracovním prostředí, představují významnou pomoc, usnadnění a odraz i pro další, zejména teoretické odborné předměty, u žáků potřebné k maturitě a u odborných učitelů ke zvýšení jejich způsobilosti. Vysokou motivací bude i výběr nejlepších žáků – praktikantů pro uskutečnění zahraniční praxe (není přímou součástí tohoto projektu) a získání certifikátů od partner. firem. U odborných učitelů bude motivací jejich profesní růst a možnost zapojení do projektu a získání zkušeností pro tvorbu dalších projektů, učebních modulů a učebních textů. Žáci budou zapojeni do projektu především fyzickou účastí na stážích a odborných praxích a následnou tvorbou rešerší a protokolů zpracují a doloží jejich náplň a průběh.

Mezi hlavní způsoby práce s danou skupinou žáků patří samostatné a týmové zapojení k :
– absolvování odborných praxí s praktickým prováděním operací ve výrobě a produktivní činností, vedoucí k úplné samostatnosti žáků,
– absolvování pracovních a studijních stáží žáků na pracovištích partnerů, směřujících k získání  dovedností a pracovních návyků a jejich prohloubení,
– poznání mezilidských vztahů na konkrétních pracovištích,
– poznání organizační struktury podniků a firem,
– začlenění do skutečné výroby v gumáren. a plastikářské oblasti,
– propojení teoretické výuky s praxí,
– zvýšení technických a manuálních dovedností,
– propojení znalostí z několika odborných předmětů,
– ověření si nabytých poznatků z teoretické výuky,
– ujasnění materiálových toků při vzniku výrobků,
– aktivní spolupráci s partnery při zadávání a zpracování absolvent. prací, řešení výzkumné činnosti.

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší zvyšování kvality počátečního vzdělávání ve Zlínském kraji a umožňuje žákům získání praktických poznatků a dovedností a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou jsou prvotně všichni žáci studijního oboru Zpracování usní, plastů a pryže v rámci předmětu Praktická cvičení a v Odborné praxi SPŠP-COP Zlín.

Cílem tohoto projektu je především:

– zavedení nového systému získávání odborných poznatků a dovedností žáků v plastikář. a gumáren.

technologiích,

– zapojení žáků do reálných podmínek výroby v plastikářských a gumárenských firmách pro zvýšení jejich

odbornosti a tím i uplatnitelnosti na trhu práce.

Těchto cílů chceme dosáhnout formou studijních a pracovních stáží a odborných praxí ve vybraných partnerských organizacích zejména těmito aktivitami:

– vypracování metodik stáží a praxí s jejich realizací v jednotlivých firmách,

– vytvoření pracovišť pro žáky,

– vyškolení lektorů z řad učitelů,

– nové učební texty a pomůcky.

Popis cílové skupiny a její zapojení

Cílovou skupinou projektu jsou prvotně především všichni žáci studijního oboru Zpracování plastů, pryže a usní v rámci předmětu Praktická cvičení a v rámci Odborné praxe (OP). Žáci mají možnost praktikovat ve výrobách příslušného podniku s nejnovějšími progresívními technologiemi, kdy se jim mimo odborných učitelů věnují odborníci přímo z praxe. Druhotně zde patří i odborní učitelé, kteří se proškolí zejména v příslušných technologiích a zařízeních podniku, seznámí se se strukturou, organizací a systémem řízení a vlastními provozy, ve kterých budou následně po proškolení odbornými pracovníky podniků s nimi spolupracovat a za pedagogického působení vést žáky na zařízeních partnera k vytyčenému cíli.

Naši žáci jsou během čtyřletého studia připravováni k dosažení úplného středního vzdělání s maturitou a

zejména v odborných předmětech, naplňujících jejich profesní přiřazenost a potřebu. Neodmyslitelnou a

nenahraditelnou složkou odborné výuky je praxe, která kromě poznání žáků dotváří i jejich vztah k dané profesi a žáky samé jejich zdokonalením v praktických činnostech, návycích, praktických zkušenostech, dovednostech, tvořivé práci, vnímavosti a spolupůsobením skutečného pracovního prostředí a zapojením do něj. Domníváme se, že tak rozsáhlou oblast a způsob výuky žáků se zvýšenou účinností praxe je škola schopna beze zbytku zajistit jen spoluprací odborníků partnerů a aktivním zapojením pedagogicky kvalifikovaných osob během praxe.

Projekt je cíleně připraven pro žáky druhého ročníku celého oboru Zpracování plastů, pryže a usní, a tedy pro jeho všechna tři zaměření, kdy žáci projdou všeobecnými zpracovatelskými technologiemi různých podniků formou organizovaných studijních stáží. Dále je projekt především určen pro žáky 3. a následně 4. ročníku (obvykle po jedné třídě) stejného oboru a zaměření „Zpracovatel. technologie (plast a pryže)“, kdy žáci projdou zejména tvářecími procesy formou studijních a především pracovních stáží a OP u partnerů, celkem tedy asi 150 žáků.

Předmět PCV a OP jsou páteřní součástí osnov Zpracovatelského oboru. Bez jejich absolvování nemohou žáci postoupit do vyšších ročníků, potažmo přistoupit k maturitě. Úspěšné splnění nového způsobu praxí se opírá o propracovanou metodiku a partnerskou spolupráci, která zvýší úroveň žáků v poznání, praktických dovednostech, zkušenostech a v profesním přínosu. Tyto zkušenosti, získané při kontaktu v pracovním prostředí, představují významnou pomoc, usnadnění a odraz i pro další, zejména teoretické odborné předměty, u žáků potřebné k maturitě a u odborných učitelů ke zvýšení jejich způsobilosti. Vysokou motivací bude i výběr nejlepších žáků – praktikantů pro uskutečnění zahraniční praxe (není přímou součástí tohoto projektu) a získání certifikátů od partner. firem. U odbor. učitelů bude motivací jejich profesní růst a možnost zapojení do projektu a získání zkušeností pro tvorbu dalších projektů, učebních modulů a učebních textů. Žáci budou zapojeni do projektu především fyzickou účastí na stážích a odborných praxích a následnou tvorbou rešerší a protokolů zpracují a doloží jejich náplň a průběh.

Mezi hlavní způsoby práce s danou skupinou žáků patří samostatné a týmové zapojení k :

– absolvování odborných praxí s praktickým prováděním operací ve výrobě a produktivní činností, vedoucí

k úplné samostatnosti žáků,

– absolvování pracovních a studijních stáží žáků na pracovištích partnerů, směřujících k získání

dovedností a pracovních návyků a jejich prohloubení,

– poznání mezilidských vztahů na konkrétních pracovištích,

– poznání organizační struktury podniků a firem,

– začlenění do skutečné výroby v gumáren. a plastikářské oblasti,

– propojení teoretické výuky s praxí,

– zvýšení technických a manuálních dovedností,

– propojení znalostí z několika odborných předmětů,

– ověření si nabytých poznatků z teoretické výuky,

– ujasnění materiálových toků při vzniku výrobků,

– aktivní spolupráci s partnery při zadávání a zpracování absolvent. prací, řešení výzkumné činnosti.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /pub/spspzlwa/spspzlin.cz/web/novepraxe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.